Voorwaarden afgifte ICP

Een ICP wordt afgegeven voor een pleziervaartuig met een lengte van minder dan 20 meter of waarvoor het product van lengte, breedte en diepgang minder dan 100 m3 bedraagt, en waarvan:


a. de eigendom berust bij een of meer:


     1°. natuurlijke personen die de Nederlandse nationaliteit bezitten;
     2°. natuurlijke personen die de nationaliteit bezitten van een lidstaat van de Europese  Unie, van een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese  Economische Ruimte, van Zwitserland of die worden gelijkgesteld met EU-onderdanen ingevolge het van het Gemeenschapsrecht afgeleide recht, en die in Nederland woonachtig zijn;
     3°. natuurlijke personen, anders dan bedoeld onder 1° en 2° die aanspraak kunnen maken op het Europese recht van vrije vestiging ingevolge een overeenkomst tussen de Europese Unie en een derde staat, en die in Nederland woonachtig zijn;
     4°. In Nederland gevestigde verenigingen die als lid zijn aangesloten bij een van de bonden.


b. De onder a, onder 1° vallende niet-ingezeten Nederlandse eigenaar blijkens een verklaring in Nederland vertegenwoordigd is door een natuurlijk persoon met voldoende volmacht om onverwijld te kunnen handelen in situaties waarin dat geboden is.

 

De natuurlijke personen uit de volgende landen kunnen een ICP aanvragen:

België Bulgarije Cyprus Denemarken
Duitsland Estland Finland Frankrijk
Griekenland Hongarije Ierland Italië
Letland Litouwen Luxemburg Malta
Nederland Oostenrijk Polen Portugal
Roemenië Slovenië Slowakije Spanje
Tsjechië Zweden Liechtenschein Noorwegen
IJsland Zwitserland

 

Daar waar het eigendom van een pleziervaartuig berust bij meer dan één natuurlijke persoon voldoet de aanvrager aan de in dit artikel voorgeschreven voorwaarden. De aanvrager vermeldt bij de aanvraag alle mede-eigenaren van het pleziervaartuig.

 

Daar waar een natuurlijke persoon eigenaar is van meer dan één pleziervaartuig wordt voor maximaal vijf pleziervaartuigen een ICP afgegeven.

 

Ter verkrijging van het ICP dienen de volgende DOCUMENTEN te worden overlegd.

   

  TELEFOON

  0345 623100

  KvK 40531138

  fbsmall

  ADRES

  Meent 2a

  4141 AC  Leerdam

   

  SECRETARIAAT: 

  KNMC Secretariaat

  Hambakenwetering 15

  5231 DD 's Hertogenbosch

  Het secretariaat is bereikbaar op maandag t/m vrijdag, telefoon 0345 623100 (tussen 9.00-12.30 en 13.00 - 16.00 uur), of via e-mail: taairaterces.[antispam].@knmc.nl 

  Het lidmaatschap van de KNMC wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Beëindiging van het lidmaatschap moet voor 1 december van het lopende verenigingsjaar schriftelijk bij het bestuur zijn ontvangen. 

  Privacybeleid