Internetconsultatie verzegeling afsluiter toilet

Geplaatst op 05-08-2021  -  Categorie: Algemeen

Reageer svp voor 3 september!

De internetconsultatie door de overheid m.b.t. de wijziging van het BAL (Besluit Activiteiten Leefomgeving) in verband met verzegeling afsluiter tussen vuilwatertank/toilet van een pleziervaartuig en de huiddoorvoer is van start gegaan. 

Het is van groot belang dat er zoveel mogelijk reacties op deze concept-regelgeving binnenkomen bij de overheid, omdat op de invoering van de verzegeling op korte termijn (gelijk met inwerkingtreding Omgevingswet per 1 juli 2022) nogal wat valt af te dingen. 

De KNMC heeft vele malen haar standpunt naar voren gebracht in de klankbordgroep bij het ministerie, maar reacties uit het veld zijn broodnodig om een kans te maken de verzegeling in werking te laten treden op een manier en op een tijd die recht doet aan de mogelijkheden van de pleziervaarder. 

Voor alle duidelijkheid deze internetconsultatie gaat alleen over het invoeren van een verzegeling van de afsluiter in gesloten stand tussen de vuilwateropslagtank/toilet van een pleziervaartuig en de huiddoorvoer en dat de eigenaar van het pleziervaartuig de verzegeling zelf mag aanbrengen. Dus niet over de uitvoering en/of de verkrijgbaarheid (kosten en waar verkrijgbaar) van het zegel. 

Het besluit is op zich wel een verbetering ten opzichte van het oorspronkelijk besluit uit 2019. Nu wordt de mogelijkheid geboden om fecaliën te lozen, tenzij gezuiverd op 2 parameter. Daarnaast mag al het andere water vrij geloosd worden. De afvoermogelijkheden voor fecaliën kan door aan boord te zuiveren en dan vrij te lozen of door het verzamelen in een afvalwatertank en te laten uitpompen bij een voorziening op de wal. Wij juichen deze versoepeling toe, maar hebben bezwaar tegen de invoering van dit besluit. Er zijn nog geen goedgekeurde zuiveringsapparaten op de markt en er zijn op de wal ruim onvoldoende uitpompstations aanwezig. Bij de invoering van dit besluit zal de overheid meer tijd moeten geven voor de industrie om voldoende zuiveringsapparaten op de markt te kunnen brengen en zal de overheid moeten stimuleren dat meer uitpompstations op de wal komen.

U wordt dringend verzocht deze internetconsultatie in te vullen, zodat zoveel mogelijk reacties naar de overheid gaan. 

Uiteraard kan iedereen zelf een reactie schrijven eventueel met een begeleidend document waarin men dieper kan ingaan op deze materie. Wellicht is het voor veel mensen makkelijker om het standpunt van het de KNMC over te nemen en dat via kopiëren en plakken naar de overheid te sturen. 

Klik hier voor de consultatie

Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Standpunt van de KNMC inzake de verzegeling van de afsluiter in gesloten stand tussen de vuilwatertank/toilet van een pleziervaartuig en de huiddoorvoer: 

——————————————-

Geachte heer/mevrouw, 

De onderstaande reactie mag openbaar zijn. 

Ik sluit mij aan bij het standpunt van de Koninklijke Nederlandsche Motorbootclub (KNMC)

Het standpunt van de KNMC luidt als volgt: 

Het KNMC heeft veiligheid en milieu als één van haar primaire doelstellingen. De waterkwaliteit is voor ons belangrijk. Het besluit voor verzegeling van de afsluiter tussen toilet en huiddoorvoer kan mogelijk belangrijk bijdragen tot een betere handhaafbaarheid van het bestaande lozingsverbod. Dit zal echter in de praktijk alleen tot een betere naleving leiden als er een redelijk alternatief is voor het verwijderen van fecaliënhoudend afvalwater. Zolang er onvoldoende uitpompstations langs de vaarwegen aanwezig zijn op redelijke onderlinge afstanden zal het besluit praktisch onuitvoerbaar zijn. Dit geldt ook voor de zuiveringen aan boord. Zolang er onvoldoende goedgekeurde, compacte en betaalbare zuiveringen op de markt zijn, leidt dit besluit tot een onuitvoerbare regeling. Dit gaat ultiem niet tot betere naleving leiden en niet tot een betere waterkwaliteit. Kortom dit besluit zal slechts effect hebben als het wordt ingevoerd, nadat er voldoende uitpompstations zijn en voldoende compacte en betaalbare zuiveringen beschikbaar komen. Het invoeren van dit besluit, zonder dat de overheid duidelijke randvoorwaarden voor het naleven ervan heeft gecreëerd, is gedoemd te mislukken. Het besluit is dan onuitvoerbaar. De KNMC gelooft overigens niet in handhaving alleen. Handhaving zou het sluitstuk moeten zijn van een reeks van acties om bootbezitters te motiveren om geen fecaliën te lozen. Dit kan door het beter aanbieden van alternatieve verwijderingsmogelijkheden als uitpompen en aan boord zuiveren, het aanbieden van voldoende plekken voor legen van de afvalwatertank en intensieve voorlichting en stimuleringsmaatregelen. Motivatie en drempelverlagende maatregelen zijn de sleutel tot succes. Daar ga je het mee winnen en niet met handhaving alleen. De handhavingscapaciteit is te laag. Het advies aan de overheid is om zich te richten op de 80-90% van de bootbezitters en niet op 100%. Dat levert weinig meer op en gaat veel geld en inspanning kosten aan de kant van overheden en veel frustraties bij bootbezitters.

De vraag aan de overheid is dus: 

zorg voor een gedegen invoeringsplan,  creëer de benodigde infrastructuur, doe aan voorlichting en communicatie, neem daar tijd voor en voer dan pas het besluit in.

Hoogachtend,

—————————-

Op de site van de internetconsultatie ziet u de blauwe knop met de tekst “Geef uw reactie op deze consultatie”. Klik op deze knop selecteer indien gewenst de bovenstaande tekst. Dan met kopiëren en plakken de geselecteerde tekst in het veld plakken waar staat “Uw reactie”. 

Doe mee reageer uw inbreng is van belang!!!!!!

 


TELEFOON

0345 623100

KvK 40531138

fbsmall

ADRES

Meent 2a

4141 AC  Leerdam

 

SECRETARIAAT: 

Het secretariaat is bereikbaar op dinsdag t/m donderdag (tussen 9.00 - 15.00) via e-mail: taairaterces.[antispam].@knmc.nl  of telefoon 0345 623100

 

 

 

 

Het lidmaatschap van de KNMC wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Beëindiging van het lidmaatschap moet voor 1 december van het lopende verenigingsjaar schriftelijk bij het bestuur zijn ontvangen. 

Privacybeleid