Nieuwsflash nr. 25 - 2020

Geplaatst op 10-09-2020  -  Categorie: Algemeen

Aankondiging Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering (ALV), zoals aangegeven in voorgaande Nieuwsflashes, zal plaatsvinden op zaterdag 31 oktober 2020 in het hotel van de Van der Valk groep in Vianen. De aanvang van deze vergadering is 10.00 uur.

Met het hotelmanagement is overlegd over de te treffen maatregelen en het voldoen aan de regels gesteld door de overheid. Het management heeft inmiddels ervaring opgedaan en is goed in staat deze richtlijnen in praktijk te brengen. Medewerkers van het hotel zullen toezien op de naleving hiervan.

U ontvangt begin oktober de uitnodiging en de bijbehorende documentatie voor de vergadering.

Inmiddels is vastgesteld dat er op deze ALV een vijftal bestuursvacatures zijn:

  • Voorzitter. Het bestuur zal Jacques van Ruiten hiertoe voordragen. Op de ALV van maart 2021 zal Jacques aftreden. Op de ALV van maart zal een voorzitter voor de statutair vastgesteld termijn voordragen worden;
  • Bestuursleden voor de functie van penningmeester, secretaris, voorzitter commissie PR & Ledenwerving en voorzitter Commissie Evenementen. Aart Haitjema en Trudy Geerlings zijn bereid gevonden zich kandidaat te stellen. Voor beiden is het de bedoeling dat zij na hun verkiezing en benoeming voorzitter van één van de commissies worden;
  • Gezocht wordt nog naar twee kandidaat-bestuursleden. Met name voor de functie van secretaris en die van penningmeester.

Het onderwerp ‘beleid’ wordt op deze ALV niet geagendeerd. Het is aan het (ver)nieuwde bestuur om het voorgestelde beleidsplan 2020-2023 en zijn uitwerking in concrete plannen aan de leden voor te leggen. Dit kan op de ALV van maart 2021. Wel zal dit plan bij de documentatie van de ALV in oktober 2020 gevoegd worden, evenals een samenvatting van de belangrijkste punten. Suggesties en  ideeën kunnen na het aantreden van het (ver)nieuwde bestuur via het secretariaat bij het bestuur ingediend worden.

Gezien de complexiteit zal de vergadering toch geheel op de traditionele manier plaatsvinden. Alleen de bestuursverkiezing en de begroting 2020 staan op de agenda. Wanneer er stemmingen vereist zijn zal dit ruim op tijd worden aangeven. In die situatie zal  een stemming vooraf via de website, dan wel schriftelijk per e-mail beschikbaar gemaakt worden onder leiding van drie daartoe te benoemen onafhankelijke leden van een stemcommissie. Wellicht ten overvloede is vermeldenswaard dat conform artikel 12, lid 9, van de statuten een lid, dat niet is opgezegd, geschorst of geroyeerd, voor ten hoogste één afwezig lid bij schriftelijke volmacht kan stemmen.

In samenwerking met het bestuur,

Mevr. Ada Sanders - Kranenburg

Peter Holleman

Peter Bezemer


TELEFOON

0345 623100

KvK 40531138

fbsmall

ADRES

Meent 2a

4141 AC  Leerdam

 

SECRETARIAAT: 

Het secretariaat is bereikbaar op dinsdag t/m donderdag van 9.00 - 15.00 uur en uiteraard via de e-mail: taairaterces.[antispam].@knmc.nl

Van 4 t/m 20 september is het kantoor gesloten - wel per e-mail bereikbaar.

Het lidmaatschap van de KNMC wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Beëindiging van het lidmaatschap moet voor 1 december van het lopende verenigingsjaar schriftelijk bij het bestuur zijn ontvangen. 

Privacybeleid