Privacybeleid van de Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club - hierna te noemen: de KNMC - verwerkt van haar leden, partnerleden, ereleden, leden van verdienste, donateurs, deelnemers en/of andere geïnteresseerden.

 

Indien u lid wordt van de KNMC of om een andere reden persoonsgegevens aan de KNMC verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

 

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is de secretaris van de vereniging:
KNMC | Meent 2a | 4141AC Leerdam | T 0345-623100 | KvK nummer: 40531138
De secretaris is bereikbaar via het secretariaat: taairaterces.[antispam].@knmc.nl

 

2. Welke gegevens verwerkt de KNMC en voor welk doel

2.1. In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

2.1.1. voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
2.1.2. adresgegevens en eventueel een postadres
2.1.3. telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
2.1.4. overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn zoals o.a. social media

2.2. De KNMC verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

2.2.1. naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap, aan- en afmelden t.b.v. certificeringen, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie
2.2.2. naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen, het clubblad en informatie over diensten en activiteiten van de KNMC
2.2.3. naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen te doen voor contributie en activiteiten onder verantwoordelijkheid van de KNMC

2.3. Naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk een jaar na afloop ten behoeve van de afwikkeling van het lidmaatschap bewaard.

 

3. E-mail berichtgeving (opt-out)

De KNMC gebruikt uw naam en e-mailadres om u berichten en de nieuwsflash te sturen met informatie over activiteiten, toertochten, evenementen en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de KNMC. Afmelding voor deze mailinglijst is te allen tijde mogelijk via een verzoek aan het secretariaat.

 

4. Bewaartermijnen

De KNMC verwerkt en bewaart uw digitaal vastgelegde persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap.
Privacybeleid van de Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club

 

5. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

5.1. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de KNMC passende technische en organisatorische maatregelen getroffen via de verwerker van haar digitaal bestand.
5.2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de KNMC gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Met de verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

6. Inzagerecht, verwijdering en klachten

6.1. Via het secretariaat van de KNMC kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
6.2. De KNMC zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
6.3. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met het secretariaat.
6.4. Indien u klachten heeft over de wijze waarop de KNMC uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de secretaris van het bestuur die als functionaris gegevensbescherming optreedt.
6.5. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan het secretariaat: taairaterces.[antispam].@knmc.nl.

 

7. Gegevens ten behoeve van NOC*NSF

Een beperkte set gegevens (postcode, geboortedatum, geslacht, sportbond/-tak en, optioneel vereniging) wordt doorgegeven door de KNMC doorgegeven aan het NOC*NSF. Deze gegevens worden louter gebruikt voor statistische doeleinden. De NOC*NSF heeft deze statistieken nodig voor de bedrijfsvoering en beleidsvorming. De gegevens zullen nooit worden gebruikt om u specifiek te benaderen. Mocht u niettemin bezwaren tegen deze doorgifte hebben, dan kunt u daartegen gemotiveerd bezwaar maken bij de KNMC en/of NOC*NSF.

 

8. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website of in een nieuwsflash bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

TELEFOON

0345 623100

KvK 40531138

fbsmall

ADRES

Meent 2a

4141 AC  Leerdam

 

SECRETARIAAT: 

KNMC Secretariaat

Hambakenwetering 15

5231 DD 's Hertogenbosch

Het secretariaat is bereikbaar op maandag t/m vrijdag, telefoon 0345 623100 (tussen 9.00-12.30 en 13.00 - 16.00 uur), of via e-mail: taairaterces.[antispam].@knmc.nl 

Het lidmaatschap van de KNMC wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Beëindiging van het lidmaatschap moet voor 1 december van het lopende verenigingsjaar schriftelijk bij het bestuur zijn ontvangen. 

Privacybeleid